Tuesday, May 10, 2011

Kata Majmuk

Pengenalan
Kata majmuk
Menurut Za’ba dalam bukunya Pelita Bahasa Melayu, kata majmuk ialah perkataan bersatu. Za’ba lebih menumpukan pada cara menulis kata majmuk, sama ada ditulis bercantum atau terpisah.
Dalam Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna yang khusus. Kata majmuk juga dieja terpisah dan bertindak dalam satu unit, iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain. Contohnya, bom tangan ialah kata majmuk kerana tidak dapat disisipkan unsur lain seperti ‘yang’. Namun bagi kata pinggan mangkuk bukan kata majmuk kerana dapat diselitkan kata hubung ‘dan’.
Berdasarkan kedua-dua penjelasan diatas, dapat dirumuskan bahawa kata majmuk merupakan dua atas lebih kata yang digabungkan dan akan member makna yang baru dan tidak lagi membawa makna yang sama dengan kata dasar yang belum digabungkan. Misalnya, kaki ayam tidak mengambarkan anggota kaki ayam tersebut tetapi telah member makna yang lain iaitu seseorang yang tidak memakai kasut atau selipar.
Kata majmuk mengadungi dua atau lebih kata dasar. Misalnya kapal terbang yang terdiri daripa dua kata dasar iaitu kapal dan terbang. Kata majmuk juga ditulis secara terpisah dan juga bercantum. Kebiasaannya, kata majmuk ditulis secara terpisah dan mempunyai tiga kelompok kata majmuk yang ditulis terpisah:
1)      Kata majmuk yang terdiri daripada rangkaian kata bebas
Contohnya: tengah hari, merah jambu, jam dinding, meja makan, nasi minyak, terima kasih, biru laut, kuning langsat, kapal terbang, kereta sorong.
Dalam kategori ini termasuk juga kata yang digunakan sebagai gelaran.
Contohnya: Perdana Menteri, Ketua Menteri, Mentari Besar, Setiausaha Politik, Profesor Madya, Duta Besar.

2)      Kata majmuk yang merupakan istilah khusus
Contohnya: Atur cara, urus setia, kertas kerja, batu kapur, mata pelajaran, reka bentuk, segit tiga, pita suara, pita rakaman, darah panas, dan hati batu.
3)      Kata majmuk yang mendukung maksud kiasan, iaitu simpulan bahasa
Contohnya: hati batu, kaki ayam, anak emas, bulan madu, ringan tangan, makan angin, makan hati, kepala batu, pilih kasih dan buah hati.

Disamping itu, terdapat juga kata majmuk yang ditulis secara bercantum. Ini kerana penggunaanya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan. Dalam Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, contoh kata yang ditulis bercantum ialah antarabangsa, setiausaha, sukarela, suruhanjaya, bumiputera, kakitangan, olahraga, warganegara, pesuruhjaya, matahari dan sebagainya.
Kata majmuk yang ditulis terpisah pula akan ditulis serangkai apabila menerima apitan. Contohnya, pengenalpastian, menandatangani, pengambilalihan,dikuatkuasakan dan sebagainya. Kata majmuk yang menerima awalan atau akhiran perlu ditulis secara terpisah. Contohnya, daya serapan, mengambil berat dan sebagainya.
Terdapat pelbagai cara untuk mengenalpasti kata majmuk, misalnya, kata majmuk tidak dapat menerima sebarang sisipan. Contohnya:
Warganegara tidak dapat disisipkan dengan kata  yang untuk membentuk warga yang negara.
Kakitangan tidak dapat disisipkan dengan kata dan bagi membentuk kaki dan tangan.
Pesuruhjaya tidak dapat disisipkan dengan kata dan bagi membentuk pesuruh dan jaya.
Ada juga kata majmuk yang terbentuk daripada dua patah kata yang berbeza tetapi maknanya sama atau hampir-hampir sama.
Contohnya: cantik jelita, hancur lebur, dan sunyi sepi.

       Dua patah kata yang sama atau hampir sama maknanya itu dimaksudkan untuk menyatakan makna kesangatan. Misalnya, cantik jelita bererti sangat cantik, hancur lebur bererti hancur sama sekali, dan sunyi sepi bererti sangat sunyi
Kata majmuk mempunyai makna yang khusus dan berbeza dengan kata asalnya. Contohnya, sapu tangan. Sapu tangan merujuk kepada kain yang bersegi empat dan digunakan untuk menyapu muka dan sebagainya tetapi berbeza dengan makna perkataan asalnya iaitu sapu merupakan berbuatan dan tangan adalah salah satu anggota badan manusia. Begitu juga dengan kata bumiputera, kakitangan dan sebagainya.
Kebiasaanya, kata majmuk tidak mematuhi hukum Diterangkan- Menerangkan (DM). Contoh:
Setiausaha Politik
  (M)          (D)

Bumiputera
(M)    (D)

Menurut Ahmad Khair Mohd Nor dalam bukunya Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu, kata-kata yang membina kata majmuk terdiri daripada kata inti + kata inti. Oleh itu, hubungan antara kata-kata yang membentuk kata majmuk adalah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan lagi. Contoh kata guru besar yang merupakan jawatan pentadbir di sekolah rendah, namun jika dipisahkan  kata guru dan besar akan membawa makna yang lain.
Selain itu, unsur bagi kata majmuk tidak menerangkan makna dari segi satu kata menerangkan kata yang lain. Contohnya, tanggungjawab tidak mempunyai hubungan makna tanggung menerangkan jawab atau jawab menerangkan tanggung.


Jenis kata majmuk
Terdapat beberapa jenis kata majmuk yang boleh dibentuk. Contohnya seperti berikut:

1)      Kata tunggal dengan kata tunggal
Contoh: hati batu, kepala batu, kaki ayam, kenalpasti.
2)      Kata tunggal dengan kata terbitan
-          Kata tunggal adalah sebagai unsur pertama dan kata terbitan pula merupakan unsur yang kedua.
Contoh: batu loncatan, buruh paksaan, surat pekeliling.

-          Kata terbitan sebagai unsur pertama dan kata tunggal sebagai unsur yang kedua.
Contoh: pemanis bicara, bercampur gaul, mengambil alih.
3)      Kata terbitan sepenuhnya
Contohnya: penyiasat persendirian, penyata kewangan, penyata tahunan, pengawal keselamatan


Pengandaan kata majmuk
Kebiasaannya penggandaan kata majmuk ini hanya melibatkan penggandaan unsur yang pertama sahaja maknanya kata yang pertama sahaja juga dikenali sebagai penggandaan separa kata majmuk. Contohnya:
              Kata Dasar
Penggandaan separa kata majmuk
Kata hubung
Kata-kata hubung
Rajah pohon
Rajah-rajah pohon
Balai raya
balai-balai raya
Menteri besar
Menteri-Menteri Besar,
Ketua menteri
Ketua-Ketua Menteri,
Garis pusat
garis-garis pusat
Kata aluan
kata-kata aluan

Namun begitu, terdapat pengecualian terhadap penggandaan yang melibatkan bentuk yang telah mantap, penggandaannya mestilah keseluruhan unsur. Contohnya:
              Kata dasar
            Penggandaan penuh kata majmuk
pesuruhjaya
Pesuruhjaya-pesuruhjaya
tandatangan
Tandatangan-tandatangan
kakitangan
Kakitangan-kakitangan
jawatankuasa
Jawatankuasa-jawatankuasa
suruhananjaya
Suruhanjaya-suruhanjaya

Pengimbuhan kata majmuk
Apabila kata majmuk menerima imbuhan akan menghasilkan kata terbitan. Pengimbuhan kata majmuk terdapat dua bentuk, iaitu:
1)      Kata majmuk yang menerima imbuhan yang merupakan awalan atau akhiran sahaja, ejaannya tetap terpisah
Contohnya: campur aduk – bercampur aduk
                               Ambil alih – mengambil alih
                               Daya serap – daya serapan
2)      Kata majmuk yang menerima imbuhan yang merupakan apitan, ejaannya menjadi bercantum.
Contohnya: satu padu – menyatupadukan
                    Urus niaga – diurusniagakan
                    Garis kasar – menggariskasarkan
                    Campur aduk – mencampuradukkanBentuk Kata majmuk
Dari segi bentuknya, kata majmuk terbahagi kepada beberapa golongan seperti yang berikut:
(a) kata nama majmuk;
(b) kata bilangan majmuk;
(c) kata adjektif majmuk;
(d) kata kerja majmuk;
(e) kata sendi majmuk;
(f) kata keterangan majmuk;
(g) Kata hubung majmuk.
Penggolongan Kata Majmuk
                 Contoh Perkataan
Kata nama majmuk
Ketua Pelajar, Naib Canselor, Guru Besar, bulan madu, tandatangan, setiausaha, balai raya, kaki ayam, surat khabar

Kata kerja majmuk
Bebas (tidak terikat dengan sebarang imbuhan)

angkat kaki, buang air, campur tangan, datang bulan, dan gulung tikar

Terikat
mengadu domba, mengambil alih, mengambil berat, menganggap sepi, mengangkat sembah, membalas budi, membanting tulang, mencari gali, bercerai susu, berdiam diri, menyalahgunakan, menembak mati, dan bertungkus lumus.

Kata adjektif majmuk
Hijau daun, merah jambu, panas terik, sejuk beku,muda remaja, dukacita, sukacita, terang hati.
Kata tugas majmuk
Barangkali, bagaimana, walhal, daripada, kepada, manalagi,kadangkala.
Kata bilangan majmuk
tiga puluh, dua pertiga, dan dua ratus lima puluh.
Kata sendi majmuk
darihal, daripada, dan kepada.

Kata hubung majmuk
apabila, manakala, dan meskipun


Kata majmuk dari segi makna
Dari segi maknanya, kata majmuk dapat dibahagi kepada dua jenis seperti yang berikut:
(a) kata majmuk wajar;  
(b) kata majmuk kiasan

Kata majmuk wajar ialah kata majmuk yang sebenarnya, yang maknanya dapat diketahui daripada makna katakata yang menjadi komponennya.
Misalnya, buah anggur ialah kata majmuk wajar kerana maknanya tidak lain daripada buah yang bernama anggur.       

Kata majmuk kiasan pula ialah kata majmuk yang maknanya lain daripada makna yang ada pada kata-kata yang menjadi komponennya.
Misalnya buah hati ialah kata majmuk kiasan kerana maknanya tidak kenamengena dengan buah ataupun hati. Makna buah hati ialah kekasih yang dicintai, bukan buah yang bernama hati.
   
1)      Berikut ialah beberapa contoh kata majmuk wajar
Contoh: adat istiadat, harga borong, merah jambu, emas putih, gagah berani, sabun mandi,   orang gaji

2)      Berikut ialah beberapa contoh kata majmuk kiasan
Contoh: anak angkat, cahaya mata, buah mulut, gaji buta, kecil hati, kata dua, batu loncatan, bulan madu.

Monday, April 25, 2011

Selamat berpraktikum kepada semua pelajar semester 6 dan 7

Bermula pada 9 mei 2011, semua pelajar semester 6 dan 7 akan menjalani praktikum (kecuali ade kes khas seperti kwnku Sunita yg mula 2 mei..hehe). Diharapkan segalanya berjalan dengan lancar. Walaupun ada sesetengah cos yang masih lagi tidak diluluskan permohonan praktikum mereka, diharapkan bersabar (termasuklah cos aku..huhu). Harap-harap sekolah kite semua x reject kite pd saat2 akhir begini di sebabkan kelewatan nama kita di masukkan dalam sistem dan juga kelewatan sekolah menerima surat permohonan praktikum. Banyak2 la berdoa ye kwn2..jangan tension2.. (aku pun same)..huhu..

Pada 9 mei nanti bermulalah sesi praktikum aku di Sekolah Menengah Kebangsaan Toh Indra Wangsa Ahmad di daerah Batu Gajah Perak. diharapkan sekolah tersebut tidaklah me'reject' aku pd saat2 akhir kerana kesulitan yang berlaku kini. Kalau x, terpaksalah aku ke sekolah lain. (sekolah mane pun xtaw)huhu..Da la aku sorang2 praktikum kt ctu..huhu..harap2 ok la semua kan...? (motivasi diri). Nampaknya aku kena la geng dgn guru-guru senior kat sane bagi menghilangkan rasa kekok aku di sana kelak..hehe..

Esok pada 26 April 2011 aku akan berangkat pulang ke tempat jatuh lagi dikenang inikan pula tempat bermanja di Gua Musang iaitu pulang ke pangkuan keluarga tercinta. Teruja juga nk balik sbb nk tgk anak buah aku (anak adik aku yg lahir pada 19 april lepas).. x sabar rasanya..hari tu aku sempat 3g je ngan die..die tgk je aku kt skrin hp (seolah-olah die tau lak 3g neh)huhu..so, diharapkan perjalanan aku nnti selamat la.. (drive alone)hehe..jangan sampai surat saman speed trap da lew kt abah aku..ckup sekali...hahaha..(cam da penah kene je..huhu)

ok la..nk sambung packing barang..exam pun da hbs, so mood exam pun telah hilang serta merta (nampak beno nk balik..huhu) so digantikan dgn mood nk packing barang..ok..salam..:)))


Saturday, April 23, 2011

Wayang Kulit

Sejarah Wayang Kulit
Wayang kulit merupakan seni teater yang tertua di Timur dan juga ada juga didapati di China, India dan Turki. Asal usul wayang kulit sebenanya masih samar-samar kerana berlaku polemik tentang kewujudannya. Bethold Laufer berpendapat mengatakan wayang kulit berasal dari China kerana merujuk kepada sebuah lagenda tentang Maharaja Han Wu Ti (121 S.M). Lagenda tersebut telah menceritakan tentang usaha dukun diraja yang telah memuja roh pemaisuri raja yang telah meninggal dunia.
Menurut Otto Spies, Sabri East Siyavusgil dan William Ridgeway telah mengatakan wayang kulit berasal dari India dan telah disokong oleh beberapa orang cendekiawan kerana berdasarkan repertoire persembahan wayang kulit di Asia Tenggara yang menceritakan cerita-cerita daripada epik Hindu, iaitu Ramayana dan Mahabrata.Wayang Kulit di Malaysia mempunyai ritual yang menggabungkan unsur animisme, Hindu dan Islam. Terdapat empat jenis wayang kulit yang ada di Malaysia iaitu wayang Jawa, wayang Melayu, wayang Kelantan dan wayang gedek.

Wayang Kelantan
Wayang Kelantan telah menggunakan teknik wayang purwa Jawa bagi mempersembahkan cerita yang berasal dari cerita Ramayana versi Thai di samping terdapat juga cerita-cerita lagenda setempat. Dari segi bentuk patung Wayang Kelantan, ia berbeza dengan wayang gedek kerana patung wayang Kelantan kesemuanya berpandangan tepi manakala wayang gedek berpandangan hadapan dan tepi. Kumpulan muzik yang mengiringi wayang Kelantan juga lebih besar berbanding dengan wayang gedek. Kesemua alat muzik wayang kulit terdiri daripada alat muzik paluan kecuali satu alat aerophone atau chordophone.

Alat-alat muzik wayang Kelantan

1. Aerophone
- sebatang serunai (biasanya terdapat dua batang serunai iaitu satu bernada tinggi dan satu lagi bernada rendah)


2. Membranophone
- sepasang geduk (ibu dan anak)
- sepasang gedombak (ibu dan anak)
-  sepasang gendang (ibu dan anak)


3. Idiophone
- sepasang canang(ibu dan anak)
- kesi                        
- sepasang tetawak (gong-ibu dan anak)